Previous Main Table of Content Print PDF Next

Saturs. Table of Contents

Krisjanis Aboltins, Baiba Rivza
AUTOMOTIVE AFTER SALES MARKET IN THE BALTIC COUNTRIES AND OPPORTUNITIES FOR INCREASE OF ITS COMPETITIVENESS

Ģirts Brasliņš, Aleksis Orlovs
OPTIMAL CAPITAL STRUCTURE FOR SUCCESSFUL COMMERCIALIZATION OF INNOVATIONS

Dorin Cosma, Anca-Ramona Botezat
THE ENTERPRISE`S IMPLEMENTED FINANCING  POLICIES AND ACHIEVED PROFITABILITY IN ROMANIA

Lotārs Dubkēvičs, Ivars Namatēvs
THE ROLE OF ORGANIZATIONAL CULTURE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP

Liga Freivalde, Silvija Kukle
MECHANICAL PROPERTIES OF HEMP FIBRES AND INSULATION MATERIALS

Tiit Kask, Ain Hinsberg
ESTONIAN TOURISM REGIONS IN THE 19TH AND 20TH CENTURY

Heinz-Axel Kirchwehm
OFFSET OBLIGATIONS – A CHALLENGE FOR SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SME)

Madara Luka
CONTRIBUTION OF CYCLING TOURISM TO SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN RIGA

Ineta Luka, Janis Eriks Niedritis
PROMOTING PROSPECTIVE MANAGERS’ CULTURAL AWARENESS IN TERTIARY LEVEL TOURISM STUDIES

Ineta Luka, Kristiana Talente, Valerija Malavska, Vaidesvarans Sundars
DEVELOPING ENTREPRENEURSHIP SKILLS IN A BLENDED LEARNING COURSE FOR ADULT LEARNERS

Juris Ozols, Oskars Onževs, Elita Ardava
SELECTION OF PARAMETERS FOR THE FORECASTING OF THE DEVELOPMENT OF REGIONAL PHARMACIES

Dalia Perkumienė, Danutė Kleinienė
IMPORTANCE OF ETHICS AND WORKING CULTURE OF THE EMPLOYEES IN THE CHANGING BUSINESS ENVIRONMENT

Emīls Pūlmanis, Silvija Bruņa, Žaneta Ilmete
RECOGNITION OF PROJECT MANAGER PROFESSION AS BUSINESS REGULATION TOOL

Maija Rozite, Aija van der Steina
ASSESMENT OF CITY TOURISM SERVICES AND INFRASTRUCTURE IN RIGA: CITY GUESTS’ ASSESSMENT

Sigita Šimbelytė
LEGAL REGULATION OF EXCISE TAX RELIEF IN LITHUANIAN LAW AND EU LAW

Wenliang Zhang, Dalia Perkumienė
FREE MOVEMENT OF BANKRUPTCY JUDGMENTS ACROSS BORDERS

Aleksandrs Baikovs, Ivars Zariņš
JURIDISKĀS ATBILDĪBAS TEORĒTISKĀS UN PRAKTISKĀS PROBLĒMAS
THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF  LEGAL LIABILITY

Ieva Bruksle, Natālija Gode
LATVIJAS TAUTSAIMNIECĪBAS UN CENU ADMINISTRĒŠANAS LIKUMSAKARĪBAS
LATVIAN ECONOMY AND PRICE ADMINISTRATION REGULARITIES

Renāte Cāne, Kaspars Šteinbergs
KRĪZES UN KRĪŽU VADĪBA LATVIJAS FILMU STUDIJĀS
CRISES AND CRISIS MANAGEMENT IN LATVIAN FILM STUDIOS

Ksenija Dmitrijeva
TRADICIONĀLO UN NETRADICIONĀLO MĀRKETINGA KOMUNIKĀCIJU METOŽU MIJIEDARBĪBA UN TĀS RADĪTĀS SEKAS
INTERACTION BETWEEN TRADITIONAL AND NON-TRADITIONAL METHODS OF MARKETING COMMUNICATIONS AND CONSEQUENCES

Lilija Gorbaceviča, Alīna Ohotina, Anna Bešteņa
ORGANIZĀCIJAS KULTŪRAS UN IEKŠĒJĀS KOMUNIKĀCIJAS IZMAIŅU TENDENCES
TRENDS OF CHANGES IN ORGANISATIONAL CULTURE AND INNER COMMUNICATION 

Jānis Grasis
CENTRALIZĒTS AKCIJU SABIEDRĪBU AKCIONĀRU REĢISTRS: NEPIECIEŠAMĪBA UN RISINĀJUMI
CENTRALISED SHARE HOLDER REGISTER: NECESSITY AND SOLUTIONS

Ieva Kalve
SOCIĀLĀ UZŅĒMĒJDARBĪBA UN INFORMĀCIJA PAR TO LATVIJAS PUBLISKAJĀ TELPĀ
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AND INFORMATION ABOUT IT IN THE INTERNET ENVIRONMENT IN LATVIA

Anatolijs Kriviņš
NEKORUMPĒTIE PUBLISKIE IEPIRKUMI KĀ UZŅĒMĒJDARBĪBAS ILGTSPĒJAS VEICINOŠAIS FAKTORS
UNCORRUPTED PUBLIC PURCHASES AS THE FACTOR OF SUSTAINABILITY OF BUSINESS

Ilga Lavrinoviča, Olga Lavriņenko, Jānis Teivāns - Treinovskis
IEDZĪVOTĀJU IENĀKUMU DIFERENCIĀCIJA UN TĀS IETEKME UZ NOZIEDZĪBAS LĪMENI: REĢIONĀLAIS ASPEKTS
POPULATION INCOME DIFFERENTIATION AND ITS INFLUENCE ON THE CRIME RATE: REGIONAL ASPECT

Anna Medne, Sandra Medne - Jēkabsone
UZŅĒMUMU APGROZĪJUMA IEROBEŽOJUMI NORMATĪVAJOS AKTOS
NORMATIVE ENACTMENT LIMITATIONS FOR BUSINESS TURNOVER

Vita Ņemenova
CESIJAS TIESISKAIS REGULĒJUMS LATVIJĀ MAINĪGOS EKONOMISKOS APSTĀKĻOS
THE CESSION ASSIGNMENT RULES UNDER THE  CHANGING ECONOMIC CONDITIONS IN LATVIA

Kristīna Puksta, Pēteris Lauriņš
VADĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMU PIELIETOJUMS UN AKTUALITĀTE MAZO UN VIDĒJO UZŅĒMUMU SEGMENTĀ
TOPICALITY AND USAGE OF MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS IN SMALL AND MEDIUM ENTEPRISES

Inga Pūre
SABIEDRISKO ATTIECĪBU ATTĪSTĪBA LATVIJĀ: PROFESIONALIZĀCIJAS PERIODS
PUBLIC RELATIONS DEVELOPMENT IN LATVIA: PERIOD OF PROFESSIONALIZATION

Jānis Rozenbergs, Elīna Gaile-Sarkane
STRATĒĢISKĀS VADĪBAS PROCESI LATVIJAS MAZAJOS UZŅĒMUMOS
PROCESSES OF STRATEGIC MANAGEMENT IN SMALL LATVIAN COMPANIES

Ernests Saulītis
PUBLISKĀS PERSONAS CIVILTIESISKĀ VALDĪJUMA PROBLEMĀTIKA LATVIJĀ
PUBLIC PERSON'S PROPERTY POSSESSION PROBLEMS IN LATVIA

Māris Šinka, Aleksandrs Korjakins, Genādijs Šahmenko
KAŅEPJU SPAĻU AR HIDAULISKĀ KAĻĶA SAISTVIELU IZMANTOŠANA SILTUMIZOLĀCIJAS MATERIĀLOS
THE USE OF HEMP SHIVES WITH HYDRAULIC LIME BINDER IN INSULATION MATERIALS

Una Skrastiņa
SOCIĀLI ATBILDĪGS PUBLISKAIS IEPIRKUMS
SOCIALLY RESPONSIBLE PUBLIC PROCUREMENT

Anete Stikute, Silvija Kukle, Genādijs Šahmenko
LATVIJĀ AUDZĒTO KAŅEPJU SPAĻU PĀRSTRĀDES IESPĒJAS GALA PRODUKTOS AR UZLABOTU PIEVIENOTO VĒRTĪBU
LATVIAN GROWN HEMP SHIVE PROCESSING POSSIBILITIES INTO PRODUCTS WITH ADDED VALUE

Ingrīda Veikša
AR AUTORTIESĪBĀM AIZSARGĀTA SATURA LIKUMĪGA IZMANTOŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ
USAGE OF COPYRIGHT PROTECTED CONTENT IN BUSINESS

Aija Ziemeļniece
LIELUPES AUGŠTECES KULTŪRVĒSTURISKĀS AINAVAS SAGLABĀŠANAS IESPĒJAS
THE OPPORTUNITIES FOR PRESERVATION OF CULTURAL HISTORICAL LANDSCAPE OF THE UPPER WATERS OF THE LIELUPE

Rosita Zvirgzdiņa, Elga Tilta
SADARBĪBAS IESPĒJAS LATVIJAS REĢIONOS
COOPERATION OPPORTUNITIES IN LATVIAN REGIONS

Previous
 
          Krisjanis Aboltins, Baiba Rivza
AUTOMOTIVE AFTER SALES MARKET IN THE BALTIC COUNTRIES AND OPPORTUNITIES FOR INCREASE OF ITS COMPETITIVENESS
Next