ĢEOSPĒLES UN TESTI ĢEOGRĀFIJAS APGUVĒ

GEOGAMES AND QUIZZES IN GEOGRAPHY TEACHING

Ineta Grīne, Dr.geog.
LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Latvija

Information technologies (IT) more and more affect the teaching at schools and universities, providing wide opportunities for the IT in the learning process. Taking into account the interest of young people in the IT including computer games, it is possible to generate interest in the subject applying games, thus making the learning and teaching processes more attractive to acquire new knowledge. The teacher can create quizzes and games himself for testing and facilitate the knowledge of school children and students. Besides, a wide range of quizzes and games can be used for teaching directly from the Internet online. The article provides the information about the geogames, quiz games and map games on the Internet online, mainly in English, which can be used as a training element in classroom. It could be useful also outside the classroom not only for school children, but also for students and other people interested in learning geography and geology. Web-based games are different in structure and degree of difficulty and the topics in human and physical geography. A lot of web-based geogames are  map games about countries, cities, lakes and rivers, mountains, volcanoes, deserts. A large number of games and quizzes enables tests about flags, popular historical, cultural and nature objects. Questions in the geogames and quizzes require an extensive knowledge about the World, continents and countries.

Keywords: games, guizzes, geography, information technologies, internet resources.

Ievads

Informācijas tehnoloģijas ir strauji ienākušas ikdienā, tai skaitā arī izglītībā, sniedzot plašas izmantošanas iespējas apmācības procesā gan skolās, gan augstskolās. Kā norāda Dž.Meirovics (J.Meyrowitz), informācijas tehnoloģiju attīstība ietekmē arī izglītības procesus, šis fakts ir jāņem vērā, to nedrīkst ignorēt (Krūmiņa, 2012; Vanaga, 2012).

Internets piedāvā milzīgas iespējas atrast nepieciešamo informāciju un papildināt savas zināšanas par jebkuru interesējošo tēmu, t.sk. arī ģeogrāfiju. Interneta resursu izmantošana mācību procesā ir ieguvums gan skolēniem un studentiem, gan skolotājiem, kas saistās ar: 1) jaunākās, aktuālās informācijas iegūšanu skolēniem, studentiem, skolotājiem un docētājiem; 2) radošu, atraktīvu un aizraujošu mācību procesa veidošanu skolotājiem un docētajiem; 3) interesantu, efektīvu nodarbību veidošanu skolotājiem; 4) kritiskās domāšanas veicināšanu, kas nepieciešama informācijas atlasē; 5) efektīvu zināšanu apguvi un zināšanu nostiprināšanu skolēniem un studentiem; 6) svešvalodu (g.k. angļu val.) un terminoloģijas apguvi; 7) tālmācības iespējas (Grīne, 2012; Lūse, 2007).

1. Spēles mācību procesā

Mūsdienās spēles un testi arvien vairāk tiek izmantoti mācību procesā, un ir viena no efektīvām metodēm mācību priekšmetu apguvē.

Spēles un testi padara mācību procesu aizraujošāku, radošāku un atraktīvāku, vienlaikus dodot iespēju skolēniem nosacīti brīvākā mācību veidā paplašināt redzesloku un radīt interesi par apgūstamajām tēmām mācību priekšmetā. Tas ir viens no veidiem, kā nostiprināt skolēnu zināšanas, apgūt jaunu informāciju, rast skaidrojumu jauniem jēdzieniem un terminiem.

Kā tiek atzīmēts publikācijās un kā liecina autores akadēmiskā darba pieredze, ja spēli izmanto pareizi, tā ir ļoti spēcīgs instruments un palīgs skolotājam un docētājam mācību procesā – tas dod iespējas daudz efektīvāk pasniegt mācību materiālu, bet skolēnam un studentam – lielāku interesi līdzdarboties mācību procesā (Spēles vienmēr bijušas ..., 2013; Margeviča u.c., 2012), sacensības garu (Educational Games, 2012), iespējas uzzināt daudz interesanta, pārbaudīt savas zināšanas vai vienkārši labi pavadīt laiku (Iepazīsim Eiropu), gluži nemanot kļūstot erudītākam. Jāņem vērā, ka spēles izmantošanai mācību procesā jābūt saistītai ar skolēnu un studentu brīvprātīgu iesaistīšanos, spēlei jārada audzēkņos pozitīvas emocijas – aizrautību, prieku, ieinteresētību. Liela nozīme ir arī spēles noformējumam, kam jābūt pievilcīgam, atraktīvam, atbilstoši skolēnu vecuma grupai. Spēles ir viens no labākajiem izziņas veidiem jebkurā vecumā – gan bērniem, gan pieaugušajiem.

2. Izglītojošās datorspēles mācību procesā

Izmantojot jaunās paaudzes interesi par informācijas tehnoloģijām, t.sk. datorspēlēm, ar digitālo izglītojošo spēļu palīdzību iespējams paaugstināt vēlmi līdzdarboties, iesaistīties mācību procesā, iegūt jaunas zināšanas, informāciju it kā nejauši, caur spēli. Tajā pat laikā tiek apgūtas arī jaunas iemaņas darbā ar datoru, programmatūru, informācijas meklēšanu internetā.

Skolotājs un docētājs pats var izstrādāt testus un izglītojošās spēles (educational games) skolēnu un studentu zināšanu pārbaudei, kā arī paštestus zināšanu nostiprināšanai. Internetā atrodama programmatūra (gan komercprogrammatūra, gan bezmaksas) testu veidošanai.

Bez tam internetā atrodams plašs klāsts ar jau izveidotām izglītojošām spēlēm un testiem tiešsaistes režīmā (online), kurus arvien plašāk izmanto, apgūstot dažādus mācību priekšmetus (piem., ģeogrāfiju, vēsturi, algebru, ķīmiju u.c.). Vienas no internetā pieejamām mājas lapām ar spēlēm dažādos mācību priekšmetos skolās ir http://www.sheppardsoftware.com/web_games_menu.htm, http://www.learninggamesforkids.com/animal-games-birds/bald-eagle-games-videos.html un http://www.triviaplaza.com/.

Jāatceras, ka spēlēm un testiem nevajadzētu būt visas mācību stundas garumā, bet tās ir tikai kā viens no elementiem mācību procesā. Svarīgi, ka spēle nav tikai spēles dēļ, bet gan lai spēle dotu ieguldījumu skolēnu un studentu motivācijas attīstībā, palielinātu interesi par mācību priekšmetu (Didaktiskās spēles ..., 2012). Tāpēc skolotājam un docētājam jāsaplāno sava nodarbība: cik katrai spēlei laika tiks atvēlēts no nodarbības, kāds ir nodarbības mērķis – jaunu zināšanu iegūšana vai esošo zināšanu nostiprināšana, kā tiks organizēts mācību process.

Izglītojošās datorspēles nereti tiek izmantotas neformālā mācību vidē. Tam ir vairāki iemesli. Vispirms jau datorspēles bieži vien saistās tikai ar izklaidi, bet ne ar mācīšanās veicināšanu, domāšanu. Taču pēc M.Prenskija (M.Prensky) domām, datorspēles jāiekļauj mācību procesā pat vissarežģītāko jautājumu risinājumos (Krūmiņa, 2012). Bez tam skolu programmās nav arī vienotas pieejas informācijas tehnoloģiju izmantošanai mācību procesā, kā arī nav skaidrs un arī pietrūkst ideju, kā jaunās tehnoloģijas izmantot mācību procesā (Skulte, 2012). Viens no ierobežojumiem ir arī skolu datortehnikas nodrošinājums, pieejamība, kā arī pašu skolotāju prasme informācijas tehnoloģiju izmantošanā mācību procesā.

Kā liecina publikācijas, datorspēļu izmantošanai mācību procesā ir ne tikai atbalstītāji. Kā vieni no galvenajiem trūkumiem spēļu izmantošanai mācību procesā tiek atzīmēti: 1) iekļaujot spēles mācību stundā, skolotājam var rasties grūtības precīzi saplānot nodarbību, cik katrai spēlei atvēlēt laiku no nodarbības, jo jāņem vērā katra skolēna individualitāte un nepieciešamais laiks uzdevumu veikšanai; var rasties situācija, ka stundu plānojumā paredzētās tēmas netiek izskatītas laika trūkuma dēļ; 2) skolotājam grūtāk izsekot līdzi, ko skolēns nodarbības laikā ir iemācījies; 3) bērnu, arī pieaugušo, atkarība no datorspēlēm (Educational Games, 2012). Skolēni un studenti arvien vairāk laika pavada pie datora virtuālajā vidē, un līdz ar to arvien mazāk laika paliek tiešai komunikācijai.

Kā liecina publikācijas, skolotājiem arī pietrūkst informācijas par piemērotām spēlēm (Uz spēlēm balstīta ...).

Raksta mērķis ir apskatīt internetā pieejamās izglītojošās spēles un testus, kurus varētu izmantot gan skolēni, gan studenti mācību procesā, apgūstot ģeogrāfiju.

Galvenais informācijas avots – internetā pieejamās bezmaksas ģeospēles un testi tiešsaistes režīmā, kam nav nepieciešams instalēt vēl papildus kādu programmatūru, nav nepieciešams lietotājvārds un parole. Vienīgais – vajadzīgs dators ar interneta pieslēgumu. Šos testus un spēles var izmantot kā apmācības elementu klasē, tāpat ārpus klases ne tikai skolēni un studenti, bet arī pārējie interesenti, apgūstot ģeogrāfiju un ģeoloģiju, vides zinātni.

3. Izglītojošās spēles un testi ģeogrāfijā

Ģeogrāfija saistās arī ar lielu faktiskā materiāla apgūšanu – par valstīm, kontinentiem, par iedzīvotājiem, saimniecību un dabas objektiem katrā kontinentā un valstī, par ģeogrāfiskajiem nosaukumiem – par pilsētām, upēm, ezeriem, kalniem, tuksnešiem, vulkāniem un to izvietojumu. Izzinot tēmas par dabas procesiem un parādībām, dabas un iedzīvotāju savstarpējo mijiedarbību, cilvēka ģeogrāfiju, izglītojošās spēles varētu padarīt mācīšanos aizraujošāku, efektīvāku, palīdzētu izprast daudzus faktus, saskatīt likumsakarības, kā arī palīdzētu vieglāk iegaumēt, atcerēties valstu, pilsētu un dabas objektu izvietojumu un to nosaukumus. Tāpat spēles varētu attīstīt telpisko domāšanu un erudīciju.

Internetā tiešsaistes režīmā ir pieejamas ģeospēles un testi ģeogrāfijā latviešu valodā. Piemēram, Latvijā mājas lapā Virtuālā skola (http://www.uzdevumi.lv/) ir ievietoti testi arī ģeogrāfijā, kas ir lielisks veids pārbaudīt skolēnu zināšanas, tajā pat laikā skolotājiem ir iespējas veidot pašiem pārbaudes darbus (mājas darbus, paštestus, kontroldarbus). Taču, lai izpildītu testu, nepieciešams ielogoties vai reģistrēties portālā. Tāpat, lai tiešsaistes režīmā spēlētu Geo2 (http://game.geo200.com/), nepieciešams lietotājvārds un parole. Turpretim portālā EduSpace (https://eduspace.lv/macibas/) atrodas bezmaksas mācību materiāli un testi vidusskolēniem dabaszinībās. Bezmaksas testi dabaszinībās un ģeogrāfijā ievietoti arī portālā Miksike (https://www.miksike.lv/).

Taču internetā tiešsaistes režīmā atrodamais plašais klāsts ar jau izstrādātajām ģeospēlēm un testiem ģeogrāfijā ir galvenokārt angļu valodā (geography games / geogames, quiz games, map games), tādējādi skolēniem un studentiem iespējams ne tikai pilnveidot savas zināšanas ģeogrāfijā, bet arī apgūt svešvalodu un terminoloģiju ģeogrāfijā angļu valodā.

Internetā ir pieejamas divu veidu ģeospēles un testi: 1) testi un ģeospēles, kas sniedz iespējas mācīties skolēnam un studentam patstāvīgi, apgūstot jaunas zināšanas un nostiprinot esošās; 2) testi un ģeospēles skolēnu un studentu zināšanu pārbaudei/kontrolei (skat. 1.attēlu). Tā, piemēram, mājas lapā Digital Dialects (http://www.digitaldialects.com/geography_games.htm) ievietota spēle par Eiropas valstīm, kur vispirms iespējams apskatīt Eiropas valstis, to izvietojumu, un pēc tam spēles veidā pārbaudīt kartes zināšanas. Līdzīga spēle par Eiropas valstīm un Eiropas valstu galvaspilsētām atrodas mājas lapā Sheppard Software (http://www.sheppardsoftware.com/Geography.htm).

 

1. attēls. Ģeospēle zināšanu apguvei un zināšanu pārbaudei
Avots: http://www.digitaldialects.com/geography_games.htm

 

Testi un ģeospēles ir veidotas, ņemot vērā gan skolēnu vecumu, gan grūtības pakāpi (bez priekšzināšanām, ar priekšzināšanām). Tas atspoguļojas jautājumu formulējumos, tēmās, kā arī pašā spēles un testa noformējumā (skat. 2. un 4.attēlu). Tā, piemēram, National Geographic mājas lapā atrodamas spēles, kas domātas jaunāko klašu skolēniem (piem., http://kids.nationalgeographic.com/kids/games/geographygames/quizyournoodle-geography-facts/), kā arī spēles vecāko klašu skolēniem un studentiem (piem., http://travel.nationalgeographic.com/travel/quizzes/).

Testu un ģeospēļu uzbūve ir dažāda – ir testi un spēles, kuros ir jāsniedz pareiza atbilde, ir testi un ģeospēles, kuros no vairākiem atbilžu variantiem jāizvēlas pareizais (skat. 1., 2. un 3.attēlu).

 

2.attēls. Ģeospēle zināšanu apguvei – jautājums bez atbilžu variantiem, ar laika ierobežojumu
Avots: http://www.geography-map-games.com

 

Bez tam ir spēles un testi ar laika ierobežojumu, t.i., katram jautājumam atvēlēts noteikts laiks, kurā jāsniedz atbilde (skat. 2.attēlu) vai arī atvēlētais kopējais laiks atbildēšanai uz jautājumiem. Jautājumu skaits var būt dažāds – ir spēles ar 10 jautājumiem, ir spēles ar 20 jautājumiem, ir spēles ar 45 jautājumiem. Ir spēles un testi bez laika ierobežojuma (skat. 3. un 4.attēlu).

Lai veicinātu sacensības garu, ir spēles, kurās par pareizām atbildēm sniedz punktus. Tā, piemēram, mājas lapā Geography-Map-Games.com (http://www.geography-map-games.com) par katru pareizu atbildi spēlētājs (skolēns, students) saņem noteiktu punktu skaitu, un punktu daudzums ir atkarīgs no sniegtās atbildes precizitātes, pie kam šīs spēles ir ar laika ierobežojumu (skat. 2.attēlu). Ir spēles, kurās spēlētājs nesaņem punktus, bet gan – cik procentos no noteiktā jautājumu skaita sniegtas pareizas atbildes (piem., http://kids.nationalgeographic.com/kids/games/geographygames/quizyournoodle-geography-facts/). Tāpat ir spēles, kas atgādina Latvijā TV spēlēto “Gribi būt miljonārs”, t.i., par katru pareizu atbildi spēlētājs saņem virtuālo naudu (piem., http://www.quia.com/rr/9778.html). Tātad ģeospēles, kurās par pareizi sniegtām atbildēm var saņemt noteiktu punktu skaitu jeb pareizi sniegto atbilžu skaitu procentos, var būt: 1) bez atbilžu variantiem, ar vai bez laika ierobežojuma; 2) ar atbilžu variantiem, ar vai bez laika ierobežojuma.

Spēlējot ģeogrāfijas spēles, var ne tikai pārbaudīt savas zināšanas, bet arī mācīties. Ir spēles, kur jāsniedz pareiza atbilde uzreiz, bet ir spēles, kur dotas vairākas iespējas atrast pareizo atbildi uz jautājumu. Lielākā daļā spēļu pēc nepareizas atbildes sniegšanas skolēns un students var uzzināt pareizo atbildi. Bieži vien tiek norādīta ne tikai pareizā atbilde, bet arī sniegta plašāka informācija. Šādu ģeospēļu izmantošana dod iespējas ne tikai atklāt “baltos plankumus” zināšanās, bet arī tiek dotas iespējas mācīties patstāvīgi, iegūt papildus informāciju un uzlabot savas sekmes.

Mājas lapā Action Quiz (http://www.actionquiz.com) atrodama spēle-viktorīna ģeogrāfijā, kurā piedalās spēlētājs un vēl divi virtuālie līdzspēlētāji-pretinieki. Par katru pareizu atbildi spēlētājs iegūst punktus; arī virtuālie spēlētāji par katru atbildi uz jautājumu iegūst punktus. Spēlētāja uzdevums – pārspēt savus virtuālos pretiniekus.

Testu un ģeospēļu tēmas ir dažādas. Internetā pieejamās ģeospēles un testi skar jautājumus gan cilvēka ģeogrāfijā (apdzīvojums, ekonomika u.c.), gan dabas ģeogrāfijā (hidroloģija, klimatoloģija, ģeoloģija un ģeomorfoloģija u.c.).

Salīdzinoši daudz ir testu un ģeospēļu par ģeogrāfiskajiem nosaukumiem, pārbaudot skolēnu un studentu kartes zināšanas (map games) par valstīm, valstu galvaspilsētām, lielākajām pilsētām. Ir arī ģeospēles un testi, kur var pārbaudīt zināšanas par ezeru un upju, vulkānu, tuksnešu, kalnu atrašanās vietu kartē (skat. 2. un 3.attēlu). Kartes palīdz iegaumēt arī ģeogrāfiskos faktus. Tāpat ir spēles un testi par ģeogrāfiskiem faktiem (piemēram, kurš ir lielākais ezers, lielākā upe, augstākais kalns, ar kuru valsti robežojas teritorija utt.). Internetā atrodamas spēles par klimatu, klimata izmaiņām un laika apstākļiem, spēles ģeoloģijā par iežiem un minerāliem.

 

3.attēls. Ģeospēle zināšanu apguvei – tests ar atbilžu variantiem cilvēka un dabas ģeogrāfijā
Avots: http://www.triviaplaza.com/

 

Bez tam ir spēles un testi fotogrāfijās, piem., par pasaules brīnumiem, reljefa formām, ievērojamām celtnēm, pilsētām, valstu karogiem (skat. 3.attēlu). Sākumā šīs spēles liekas daudz vieglākas nekā patiesībā tas ir.

Jautājumi ģeospēlēs un testos ir gan par visu pasauli, gan atsevišķiem kontinentiem, gan atsevišķām valstīm. Salīdzinoši daudz spēļu un testu ir par Vāciju, Franciju, Poliju, Čehiju, ASV, Japānu u.c. (skat. 1. un 3.attēlu).

Vienas no interesantākajām mājas lapām ar dažāda veida testiem un spēlēm ģeogrāfijā gan jaunāko klašu skolēniem, gan vidusskolas skolēniem, gan arī studentiem ir Geography-Map-Games.com (http://www.geography-map-games.com/), Sheppard Software (http://www.sheppardsoftware.com/Geography.htm), Trivia Plaza (http://www.triviaplaza.com/), Purpose Games (http://www.purposegames.com/geoquiz), Digital Dialects (http://www.digitaldialects.com/geography_games.htm), Action Quiz (http://www.actionquiz.com) un Seterra (http://online.seterra.net/en/) (skat. 1., 2. un 3.attēlu). Jāatzīmē, ka mājas lapā Purpose Games (http://www.purposegames.com/geoquiz) ir ļoti plašs ģeospēļu un testu klāsts gan dabas ģeogrāfijā, gan cilvēka ģeogrāfijā. Šeit atrodamas spēles gan kartes zināšanu pārbaudei, gan spēles fotogrāfijās par karogiem, reljefa formām, ainavām u.c. Spēlēs iekļautie jautājumi ir par pasauli, atsevišķiem kontinentiem, reģioniem un valstīm. Par vienu tēmu var atrast vairākas spēles, kas atšķiras ar noformējumu, grūtības pakāpi, uzbūvi, teritoriju (pasaule, kontinents, valsts). Tā, piemēram, piedāvājumā par ezeriem tika atrastas vairāk kā 200 spēles – spēles par lielākajiem ezeriem pasaulē, dziļākajiem ezeriem pasaulē, ezeriem Eiropā, ezeriem atsevišķās valstīs (piemēram, Polijā, Grieķijā, Kanādā, ASV u.c.). Šajā mājas lapā var atrast vairākas spēles arī par pilsētām un dabas objektiem Latvijā, kas ļoti noderīgas Latvijas ģeogrāfijas mācīšanā.

Plašs ģeospēļu klāsts atrodas arī mājas lapā Trivia Plaza (http://www.triviaplaza.com/). Mājas lapā Geography-Map-Games.com (http://www.geography-map-games.com) atrodas ģeospēles par valstīm, pilsētām un valstu karogiem pasaulē, valstīm un pilsētām Eiropā, Āzijā un atsevišķās valstīs (Japānā, Kanādā, ASV, Lielbritānijā, Polijā, Austrijā, Polijā, Vācijā u.c.).

Kā vienas no interesantākajām ģeospēlēm un testiem jaunāko klašu skolēniem atrodamas mājas lapās Animals (http://www.seaworld.org/fun-zone/games/animal-geography/index.htm) un mājas lapā GeoGames (http://www.reachtheworld.org/games/geogames/Play-GeoGames.html) (skat. 4.attēlu), kā arī mājas lapā Play Kids Game.com (http://www.playkidsgames.com/geographygames.html) un mājas lapā GeoNet (http://www.eduplace.com/geonet/). Taču šīs spēles ar aizrautību var spēlēt arī gan vecāko klašu skolēni, gan pieaugušie.

 

4.attēls. Ģeospēle jaunāko klašu skolēniem
Avots: http://www.seaworld.org/fun-zone/games/animal-geography/index.htm (pa kreisi);
http://www.reachtheworld.org/games/geogames/Play-GeoGames.html (pa labi)

 

Plašs materiāla klāsts – testi un spēles, apraksti, nodarbību plānojumi atsevišķām tēmām ģeogrāfijā atrodas arī Wycombe High School mājas lapā (http://whs.moodledo.co.uk/course/view.php?id=3193). Šeit atrodamas ģeospēles un testi par pasauli – Eiropu, Āfriku, Āziju, Ziemeļameriku, Latīņameriku, Okeāniju – saistībā ar dabas un iedzīvotāju ģeogrāfiju (skat. 5.attēlu).

 

5.attēls. Ģeospēle un testi mājas lapā http://whs.moodledo.co.uk/course/view.php?id=3193

 

Vairāk kā tūkstotis dažāda veida spēles un testi par ģeogrāfiju apkopoti Quia mājas lapā (http://www.quia.com/shared/geography/). Zināšanas ģeogrāfijā var pārbaudīt Sporcle mājas lapā esošās vairāk kā 100 ģeospēles tiešsaites režīmā (http://www.sporcle.com/games/category/geography).

Secinajumi

Informācijas tehnoloģijas ietekmē mācību procesu gan skolā, gan augstskolā. Šodien skolotājam un augstskolas pasniedzējam tas jāņem vērā mācību procesa veidošanā. Internetā pieejamās ģeogrāfijas spēles un testi paver jaunas iespējas nodarbību organizēšanā un īstenošanā. Taču jāņem vērā, skolotājam un docētājam jāpavada ilgs laiks, lai no plašā internetā pieejamā spēļu un testu klāsta atlasītu nodarbībām labākās, interesantākās un atbilstošākās gan pēc satura, gan grūtības pakāpes, gan noformējuma un jautājumu skaita, un nepieciešamā laika spēļu un testu izpildīšanā. Neapšaubāmi, rakstā nav norādītas visas internetā pieejamās ģeospēles un testi. Taču apkopotā informācija varētu būt lietderīga, lai: 1) skolotājs sāktu izmantot ģeospēles mācību procesā, padarot nodarbības gan atraktīvākas un interesantākas, gan arī pārbaudītu skolēnu un studentu zināšanas; 2) sniegtu idejas un ierosinājumus pašiem skolotājiem veidot ģeospēles un testus latviešu valodā; 3) skolēniem un studentiem būtu iespējas ģeospēles izmantot mācību procesā, apgūstot jaunu informāciju, kā arī varētu paši pārbaudīt savas zināšanas.

Izmantotās literatūras saraksts

Didaktiskās spēles ķīmijas mācīšanā – kāpēc, kad un cik daudz. [Skatīts 09.05.2013]. http://www.kimijas-sk.lv/index.php/redaktora-sleja/209-2012-gada-9-oktobris

Educational Games (2012). Teaching and Learning Resources, [tiešsaiste]. [Skatīts 02.05.2013] http://teachinglearningresources.pbworks.com/w/page/35130965/Educational%20Games

Iepazīsim Eiropu [tiešsaiste]. [skatīts 08.05.2013]. http://europa.eu/europago/explore/init.jsp?language=lv

Grīne, I. (2012). Interneta resursu izmantošana ģeogrāfijā skolā. IV Latvijas Ģeogrāfijas kongress. Ģeogrāfija mainīgajā pasaulē. Referātu tēzes. Rīga: LĢB, LU, 39.–41.lpp.

Krūmiņa, A. (2012). Bērnība informācijas un komunikācijas tehnoloģiju laikmetā. Latvijas Universitātes raksti. Pedagoģija un skolotāju izglītība. 781, 18.–29.lpp., [tiešsaiste]. [Skatīts 02.05.2013] http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-781_Pedagogi.pdf

Lūse, N. (2007). Digitālās tehnoloģijas integrētās pieejas ietvaros. Latvijas Universitātes raksti. Pedagoģija un skolotāju izglītība. 715, 71.–75.lpp., [tiešsaiste]. [Skatīts 08.05.2013]. http://www.lu.lv/materiali/apgads/raksti/715.pdf

Margeviča, I., Grinbergs, Ē. (2012). Mediju izmantošana Rīgas Valsts tehnikuma attīstībai. Latvijas Universitātes raksti. Pedagoģija un skolotāju izglītība. 781, 87.–99.lpp., [tiešsaiste]. [Skatīts 02.05.2013] http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-781_Pedagogi.pdf

Skulte, I. (2012). E-grāmata un interaktīvā tāfele – tehnoloģijas mūsdienu skolā: izaicinājumi, iespējas un aizspriedumi. Latvijas Universitātes raksti. Pedagoģija un skolotāju izglītība. 781, 70.–86.lpp., [tiešsaiste]. [Skatīts 02.05.2013] http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-781_Pedagogi.pdf

Spēles vienmēr bijušas daudz efektīvākas par lekcijām. Intervija ar Nordic Group direktoru Robertu Kecko (2012). [Skatīts 02.05.2013]. http://www.nti.lv/lat/news/event/index.php?153279

Uz spēlēm balstīta apmācība: jauna prakse, jaunas mācību telpas [Skatīts 02.05.2013]. http://www.elearningpapers.eu/lv/paper/

Vanaga, I. (2012). Paaudžu attecību transformācijas augstākajā izglītībā mediju kultūras kontekstā. Latvijas Universitātes raksti. Pedagoģija un skolotāju izglītība. 781, 30.–40.lpp., [tiešsaiste]. [Skatīts 02.05.2013] http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/LUR-781_Pedagogi.pdf