Turiba
XIV STARPTAUTISKĀ ZINĀTNISKĀ KONFERENCE
Radīt nākotni: komunikācija, izglītība, bizness
 
 
2013. gada 30. maijs
Rīga, Graudu iela 68
     
 

Session A1, 13.00 - 14.30, room C322
Chair: Dhr. Len Middelbeek, Ivars Namatēvs

Heinz-Axel Kirchwehm , Turiba University, Latvia
A COMMUNICATION STRATEGY FOR OFFSET AFFECTED SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES: AVOIDING A NEGATIVE REPUTATION

Dennis Jarvis, Ph.D., La Jolla, Calif., U.S.A., Ardyth B. Sohn, Ph.D., Henderson, Nev., U.S.A.
BLENDED MEDIA: A CASE STUDY OF A MEDICAL DEVICE CONSUMER CAMPAIGN

Bruce Mutsvairo, The Hague University of Applied Sciences, the Netherlands
PROPPING UP PROPAGANDA? EXPLORING THE ROLE OF THE HERALD NEWSPAPER IN STRENGTHENING ZANU-PF’S POLITICAL POSITION

Māris Andžāns, Rīga Stradiņš University, Latvia
PROSPECTS OF REGIONALIZATION OF SECURITY IN THE CYBERSPACE: CASE OF THE BALTIC STATES

Mytko Antonina, Candidate of Political Sciences, Assoc. Prof., Lesya Ukrainka Eastern European National University, Ukraine
PROSPECTS AND CHALLENGES OF INFORMATION DEMOCRACY

Ivars Namatēvs, Turiba University, Latvia, Lotārs Dubkēvičs, BA School of Business and Finance, Latvia, Artūrs Barbars, BA School of Business and Finance, Latvia, Gints Majors, BA School of Business and Finance, Latvia
ASSESSING THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL CULTURE AND CLIMATE FOR CREATIVITY: AN EXAMPLE OF THEATRE INDUSTRY IN LATVIA

Cem Gucel, PhD, Turkish Armed Forces, Turkey, Suat Begec, PhD, Cag University, Turkey, Strele Iveta, Turiba University, Latvia
COMPETITIVENESS – A KEY TO BUSINESS VIABILITY

Session A2, 13.00 - 14.30, room C323
Chair: Dr.oec. Ieva Kalve, Mark Bos

Nadezhda Semjonova, Riga Technical University, Latvia
APPLICATION OF GOVERNMENT DEBT MODELS FOR BALTIC STATES

Dalia Perkumienė, Kaunas University of Applied sciences, Lithuania, Danutė Kleinienė, Kaunas University of Applied sciences, Lithuania
THE IMPACT OF CULTURE CENTER ACTIVITIES ON THE COMMUNITY LEISURE ORGANIZATION

Sigita Šimbelytė, Turiba University, Latvia, Giedrius Nemeikšis, Mykolas Romeris University, Lithuania
THE USAGE PROBLEMS OF ELECTRONIC DOCUMENT AS EVIDENCE IN THE CIVIL PROCESS IN LITHUANIA

Ieva Kalve, Dr.oec., Turiba University, Latvia, Nicolae Sali, Ph.D., Free International University of Moldova, Moldova
MANAGEMENT STYLES IN LATVIA AND MOLDOVA – DIFFERENCES AND SIMILARITIES

Anda Komarovska, Turiba University
THE ACCESSIBILITY OF TOURIST INFORMATION IN FOREIGN LANGUAGES IN RIGA AND LATVIA

Pieter Pijlman, The Hague University of Applied Sciences, the Netherlands
KNOWLEDGE VALORISATION AT DUTCH UNIVERSITIES OF APPLIED SCIENCES: VALUE FOR MONEY?

Anna Kasperowicz, PhD, Assistant Professor, Wroclaw University of Economics, Poland
EDUCATION CONTENT IN DISTANCE LEARNING BASED ON THE EXAMPLE OF A FIRST DEGREE PROFESSIONAL CERTIFICATION COURSE OF THE ACCOUNTANTS ASSOCIATION IN POLAND

Michal Biernacki, PhD. MSc. Eng., Wroclaw University of Economics, Poland
INTEGRATION OF LCA AND LCC IN DECISION PROCESS

Sekcija B1, 13.00 - 14.30, C213. auditorija
Sekciju vada Dr.geogr. prof. Maija Rozīte, Dr.oec. Aija van der Steina

Sandra Murinska, Latvijas Universitāte, Latvija
LAIKRAKSTA LOMA REĢIONA KOPIENĀ
THE ROLE OF THE NEWSPAPER IN THE REGIONAL COMMUNITY

Jānis Roze, Biznesa augstskola Turība, Latvija
BAR-ON EMOCIONĀLĀ INTELEKTA APTAUJAS ADAPTĀCIJA
THE BAR-ON EMOTIONAL QUOTIENT INVENTORY ADAPTATION

Līga Mirlina, Biznesa augstskola Turība, Latvija
KOMUNIKĀCIJAS LOMA LATVIJAS VALSTS PĀRVALDĒ: TENDENCES UN IZAICINĀJUMI
ROLE OF COMMUNICATION IN LATVIAN PUBLIC ADMINISTRATION: TRENDS AND CHALLENGES

Maija Rozīte, Dr. geogr., Biznesa augstskola Turība, Latvija, Aija van der Steina, Dr.oec., Biznesa augstskola Turība, Latvija
RĪGAS IEDZĪVOTĀJU ATTIEKSME KĀ NOZĪMĪGS ILGTSPĒJĪGA TŪRISMA ATTĪSTĪBAS KRITĒRIJS
THE ATTITUDE OF RIGA INHABITANTS AS AN IMPORTANT CRITERION OF SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT

Māra Pētersone, Rīgas Tehniskā universitāte, Latvija
PROCESU VADĪŠANAS ĪPATNĪBAS MUITAS DIENESTOS
THE FEATURES OF THE PROCESS MANAGEMENT IN THE CUSTOMS

Laila Vaivode, Biznesa augstskola Turība, Latvija
ES MIERA UZTURĒŠANAS MISIJU LOMA KRĪŽU NOREGULĒJUMĀ ŠODIEN UN NĀKOTNĒ
ROLE OF EU PEACE KEEPING MISSIONS IN CRISIS RESOLUTION TODAY AND IN THE FUTURE

Ināra Dundure, Biznesa augstskola Turība, Latvija
LATVIJAS PENSIJU SISTĒMA EIROPAS PENSIJU SISTĒMAS KONTEKSTĀ
LATVIAN PENSION SYSTEM IN THE CONTEXT OF THE EUROPEAN PENSION SYSTEMS

Sekcija B2, 13.00 - 14.30, C214. auditorija
Sekciju vada Dr.iur., asoc. prof. Ingrīda Veikša, Dr.oec. Rosita Zvirgzdiņa

Ernests Saulītis, Biznesa augstskola Turība, Latvija
IESKATS PUBLISKĀS KORPORĀCIJAS JĒDZIENA JURIDISKAJĀ IZPRATNĒ UN TO EKONOMISKĀ NOZĪME MŪSDIENĀS
INSIGHT INTO THE LEGAL CONCEPT OF PUBLIC CORPORATION AND ITS ECONOMIC MEANING NOWADAYS

Una Skrastiņa, Biznesa augstskolas Turība doktorante, Latvija, Džeina Gaile, Latvijas Universitāte, Latvija
VIDES PRASĪBU VĒRTĒŠANA PUBLISKAJOS IEPIRKUMOS
ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS IN PUBLIC PROCUREMENT

Lilita Seimuškāne, Latvijas Universitāte, Latvija
PAŠVALDĪBU REFERENDUMU IEVIEŠANAS PROBLĒMJAUTĀJUMI LATVIJĀ
CURRENT ISSUES OF THE INTRODUCTION OF LOCAL REFERENDUMS IN LATVIA

Inese Lūsēna–Ezera, Dr.sc.administr, Liepājas Universitāte, Latvija, Kristīne Bārdule, Liepājas Universitāte, Latvija
TEHNOLOĢIJAS MŪSDIENU SKOLĀ – NEPIECIEŠAMĪBA UN IZAICINĀJUMI
TECHNOLOGIES IN MODERN SCHOOL – NECESSITY AND CHALLENGES

Sintija Sudmale, Liepājas Universitāte, Latvija
ATTIEKSME PRET PLAĢIĀTU AUGSTSKOLĀS PĀRMAIŅU VADĪBAS KONTEKSTĀ
ATTITUDE TOWARDS PLAGIARISM AT UNIVERSITIES IN THE CONTEXT OF MANAGEMENT OF CHANGES

Zane Driņķe, SIA Antti, Latvija, Iveta Liniņa, Biznesa augstskola Turība, Latvija
KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMA KĀ KOMPLICĒTU PREČU EKSPORTA PAAUGSTINĀŠANAS INSTRUMENTS
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AS TOOLS OF INCREASE COMPLICATED GOODS EXPORTS

Ineta Grīne, Dr.geog., LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte, Latvija
ĢEOSPĒLES UN TESTI ĢEOGRĀFIJAS APGUVĒ
GEOGAMES AND QUIZZES IN GEOGRAPHY TEACHING

 


! Papildus informāciju var iegūt, zvanot pa tālr. +371-67619460 vai rakstot uz konferences organizācijas komitejas e-pasta adresi: raditnakotni@turiba.lv